Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Bánh tét và cuộc hành quân lịch sử của vua Quang Trung