Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Phụ nữ mỗi tháng một lần phải ăn thực phẩm này