Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Nếu mọc răng khôn hãy nhổ ngay lập tức