Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Muốn con khỏe mạnh mỗi ngày mẹ phải nhớ điều này