Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Loại sạch hóa chất trong rau quả với nước rửa 2K