Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 được nghỉ mấy ngày