Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Hiểm họa khủng khiếp ít ai ngờ từ mồng tơi