Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Hậu quả khôn lường khi dùng chanh dây không đúng cách