Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Đánh bay mùi hôi miệng nhanh chóng và đơn giản