Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Con ăn mãi không lớn vì những điều mẹ không ngờ