Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Chết nhanh hơn ung thư vì ăn cơm kiểu này