Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Cây chùm ngây chữa ung thư chỉ trong 2 ngày