Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Cách phạt khéo léo mẹ giúp con thành thiên tài