Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Cách phân biệt trái cây Trung Quốc dễ dàng