Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Hành lý xách hộ lên máy bay sẽ khiến bạn ở tù